Inzet van oproepkrachten: let op de gevolgen per 1 januari 2020

De inzet van oproepkrachten in 2019 heeft dus gevolgen voor de hoogte van de vaste arbeidsomvang die u vóór 1 februari 2020 moet aanbieden.

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.

Inzet van OproepkrachtenHEESCH – Inzet van oproepkrachten: let op de gevolgen per 1 januari 2020 – Met het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet de verschillen tussen vaste en flexibele arbeid terugdringen. Als de WAB volgende maand ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, dan gaan er per 1 januari 2020 onder andere nieuwe regels gelden voor oproepkrachten. Als werkgever kan het van belang zijn daar nu al rekening mee te houden.

In het algemeen krijgen oproepkrachten op grond van de WAB meer rechten, althans worden deze rechten nu in de wet vastgelegd. Hieronder treft u een overzicht aan van de nieuwe regels:

Aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden
Als een contract met een oproepkracht 12 maanden heeft geduurd, is de werkgever verplicht om de oproepkracht een contract met een vast aantal uren aan te bieden. Het vaste aantal aangeboden uren moet minimaal het gemiddelde aantal uren van de afgelopen 12 maanden bedragen. Bovendien moet dit aanbod binnen één maand na de twaalf maanden worden gedaan.

Overgangsrecht
Met de beoogde inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2020 gaat een overgangsbepaling gelden voor oproepkrachten die op dat moment al langer dan 12 maanden werkzaam zijn. Deze werknemers moet u binnen één maand nadat de WAB is ingegaan een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen.

Kortom, de inzet van oproepkrachten in 2019 heeft dus gevolgen voor de hoogte van de vaste arbeidsomvang die u vóór 1 februari 2020 moet aanbieden.

Oproeptermijn
Er wordt in de WAB een oproeptermijn geïntroduceerd. De oproeptermijn houdt in dat de werkgever de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren persoonlijk schriftelijk (dit kan ook zijn elektronisch) moet oproepen. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot minimaal 24 uur.

Recht op loon
Als de werkgever de oproep geheel of gedeeltelijk intrekt binnen 4 dagen voordat de oproepkracht met de werkzaamheden zou moeten beginnen, heeft de oproepkracht recht op loon over de hele periode waarvoor hij in eerste instantie was opgeroepen. Deze loonaanspraak geldt ook als de werkgever de tijdstippen van de oorspronkelijke oproep wijzigt.

WW-premiedifferentiatie
De WAB voorziet in een lagere WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Voor werknemers met een flexibel contract, waaronder de oproepkracht, wordt een hogere WW-premie geïntroduceerd. Deze zal 5 % hoger zijn dan de premie voor vaste contracten.

Seizoensarbeid
Voor functies die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht (bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw), kan van bovenstaande nieuwe regels voor oproepovereenkomsten bij cao worden afgeweken.

Met de inwerkintreding van de WAB zullen er naast de nieuwe regels voor oproepkrachten, nog meer wijzigingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. Zo wordt de wetgeving rondom de transitievergoeding aangepast, komt er een nieuwe ontslaggrond bij (i-grond), en gaat de ketenregeling terug naar drie jaar.

Inzet van oproepkrachten?
De komende maanden zullen wij u op de hoogte houden van de aanstaande wetswijzigingen. Heeft u in de tussentijd vragen of wilt u weten welke gevolgen de WAB heeft voor uw organisatie, neemt u dan contact op met één van onze juristen.

Geschreven door Ilona Vinke, jurist bij de vestiging Heesch

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.

Print Friendly, PDF & Email

Wie zorg en aandacht zaait, oogst vertrouwen en succes.